Muutostyöt

Asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajilla on varsin laajat oikeudet päättää hallitsemiensa tilojen käytöstä ja siitä, missä kunnossa hän näitä tiloja pitää. Tähän liittyy myös asunto-osakeyhtiölain 77§:n mukainen osakkeenomistajan muutostyöoikeus.

Osakkeenomistaja saa tehdä hallitsemissaan tiloissa muutoksia melko vapaasti. Muutos, joka voi vahingoittaa yhtiön rakennusta tai tuottaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, on kuitenkin sellainen että siihen on saatava taloyhtiön suostumus. Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle, jos hän tekee muutostöitä, jotka voivat vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, olemassa oleviin eristyksiin tai huoneistoihin asennettuihin johtoihin tai putkistoihin. Taloyhtiöllä on oikeus saada selvitys tehtävästä työstä ja sen vaikutuksista.

Tiettyihin osakkaan muutostöihin vaaditaan rakennusvalvontaviranomaisen lausunto tai lupa. Rakennuksen omistajana yhtiö hakee luvan tai valtuuttaa osakkaan omalla kustannuksellaan hakemaan luvan. Osakkeenomistajan tulee huolehtia siitä, että hän selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen remonttitoimiin ryhtymistä luvan hakemisen tarpeellisuuden sekä taloyhtiöltä että rakennusvalvontaviranomaiselta.

Mikäli osakkaan tekemän muutostyön yhteydessä paljastuu rakenteita, joiden kunto ei ole asianmukainen, on asiasta syytä ilmoittaa isännöitsijälle ennen työn jatkamista.

Hallituksella ja isännöitsijällä on tietyissä tilanteissa oikeus valvoa suoritettavaa muutostyötä ja tarvittaessa taloyhtiöllä on oikeus käyttää apunaan ulkopuolista asiantuntijaa. Valvonnasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset yhtiö voi periä osakkaalta. Vaikka yhtiö valvoisi muutostyötä, vastuu osakkaan virheellisestä muutostyöstä ei silti siirry yhtiölle. Osakkeenomistaja vastaa muutostöitä tehdessään tai teettäessään siitä, ettei niillä aiheuteta haittaa toiselle osakkaalle tai yhtiölle.

Huoneenvuokralain mukaan vuokralaisella ei ole muutostyöoikeutta ilman vuokranantajan työkohtaista lupaa.